:TRICK-MAN:™ FOREVER, Since 2007  
Front Page
Tag | Location | Media | Guestbook | Admin   
 
'ip'에 해당하는 글(1)
2007.04.30   전세계 IP 대역


전세계 IP 대역
전세계 ip 대역

003.000.000.000~003.255.255.255 미국신택서통용전기회사
224.000.000.000~224.255.255.255 미국캘리포니아대학
216.244.192.000~216.244.207.255 아르헨띠나
216.154.000.000~216.154.255.255 캐나다
216.000.000.000~216.255.255.255 미국/캐나다
214.000.000.000~215.255.255.255 미국국방부네트웍(포기니아주)
212.216.160.000~212.216.167.255 이탤리아
212.156.000.000~212.156.193.255 터키
212.020.096.000~212.020.111.255 체스코인라인
212.000.000.000~213.255.255.255 호주
211.094.000.000~211.103.255.255 중국
211.072.000.000~211.075.255.255 대만
211.032.000.000~211.051.255.255 한국
211.008.000.000~211.019.255.255 일본
211.000.000.000~211.255.255.255 아세아주
210.248.000.000~211.007.255.255 일본
210.240.000.000~210.247.255.255 대만
210.224.000.000~210.239.255.255 일본
210.216.000.000~210.223.255.255 한국
210.212.000.000~210.212.255.255 인도
210.208.000.000~210.209.063.255 대만
210.204.000.000~210.207.255.255 한국
210.200.000.000~210.200.095.255 대만
210.196.000.000~210.199.255.255 일본
210.192.000.000~210.192.255.255 대만
210.188.000.000~210.191.255.255 일본
210.178.000.000~210.184.095.255 한국
210.176.000.000~210.176.255.255 홍콩
210.128.000.000~210.175.255.255 일본
210.090.000.000~210.127.255.255 한국
210.088.000.000~210.088.191.255 일본
210.087.248.000~210.087.255.255 홍콩
210.084.000.000~210.084.255.255 호주
210.081.000.000~210.081.031.255 일본
210.072.000.000~210.079.255.255 중국
210.059.000.000~210.071.255.255 대만
210.056.000.000~210.056.031.255 파키스탄
210.048.000.000~210.055.255.255 뉴질랜드
203.133.192.000~203.133.255.255 파키스탄
203.133.000.000~203.133.063.255 대만
203.132.000.000~203.132.255.255 호주
203.131.224.000~203.131.255.255 홍콩
203.131.000.000~203.131.063.255 호주
203.130.192.000~203.130.255.255 인도네시아
203.130.000.000~203.130.063.255 파키스탄
203.129.224.000~203.129.255.255 인도
203.128.000.000~203.129.063.255 파키스탄
203.116.000.000~203.127.255.255 싱가폴
203.115.000.000~203.115.063.255 스리랑카
203.112.128.000~203.112.159.255 인도
203.112.000.000~203.112.031.255 싱가폴
203.110.128.000~203.111.255.255 호주
203.109.192.000~203.110.031.255 뉴지랜드
203.109.000.000~203.109.031.255 인도네시아
203.108.000.000~203.108.255.255 호주
203.107.000.000~203.107.063.255 대만
203.106.000.000~203.106.063.255 말레시아
203.105.000.000~203.105.063.255 홍콩
203.100.000.000~203.104.255.255 호주
203.099.255.000~203.099.255.255 서사모아
203.099.000.000~203.099.071.255 뉴질랜드
203.098.224.000~203.098.255.255 페루
203.096.000.000~203.098.063.255 뉴질랜드
203.095.128.000~203.095.255.255 대만
203.095.000.000~203.095.063.255 중국
203.094.224.000~203.094.255.255 인도
203.094.000.000~203.094.063.255 중국
203.092.224.000~203.092.255.255 호주
203.092.000.000~203.092.063.255 중국
203.090.224.000~203.090.255.255 홍콩
203.090.000.000~203.090.063.255 중국
203.089.224.000~203.089.255.255 호주
203.089.000.000~203.089.063.255 중국
203.088.064.000~203.088.255.255 호주
203.087.224.000~203.088.063.255 중국
203.087.000.000~203.087.063.255 호주
203.080.000.000~203.086.255.255 홍콩
203.079.000.000~203.079.255.255 대만
203.078.224.000~203.078.255.255 필리핀
203.078.000.000~203.078.031.255 대만
203.077.224.000~203.077.255.255 인도네시아
203.077.000.000~203.077.127.255 대만
203.076.000.000~203.076.255.255 호주
203.064.000.000~203.075.255.255 대만
203.000.000.000~203.255.255.255 아세아주
203.000.000.000~203.063.255.255 호주
202.208.000.000~202.255.255.255 일본
203.133.192.000~203.133.255.255 파키스탄
203.133.000.000~203.133.063.255 대만
203.132.000.000~203.132.255.255 호주
203.131.224.000~203.131.255.255 홍콩
203.131.000.000~203.131.063.255 호주
203.130.192.000~203.130.255.255 인도네시아
203.130.000.000~203.130.063.255 파키스탄
203.129.224.000~203.129.255.255 인도
203.128.000.000~203.129.063.255 파키스탄
203.116.000.000~203.127.255.255 싱가폴
203.115.000.000~203.115.063.255 스리랑카
203.112.128.000~203.112.159.255 인도
203.112.000.000~203.112.031.255 싱가폴
203.110.128.000~203.111.255.255 호주
203.109.192.000~203.110.031.255 뉴질랜드
203.109.000.000~203.109.031.255 인도네시야
203.108.000.000~203.108.255.255 호주
203.107.000.000~203.107.063.255 대만
203.106.000.000~203.106.063.255 말레이시아
203.105.000.000~203.105.063.255 홍콩
203.100.000.000~203.104.255.255 호주
203.099.255.000~203.099.255.255 서사모아
203.099.000.000~203.099.071.255 뉴질랜드
203.098.224.000~203.098.255.255 페루
203.096.000.000~203.098.063.255 뉴질랜드
203.095.128.000~203.095.255.255 대만
203.095.000.000~203.095.063.255 중국
203.094.224.000~203.094.255.255 인도
203.094.000.000~203.094.063.255 중국
203.092.224.000~203.092.255.255 호주
203.092.000.000~203.092.063.255 중국
203.091.064.000~203.091.255.255 호주
203.091.000.000~203.091.063.255 중국
203.090.224.000~203.090.255.255 홍콩
203.090.000.000~203.090.063.255 중국
203.089.224.000~203.089.255.255 호주
203.087.224.000~203.088.063.255 중국
203.087.000.000~203.087.063.255 호주
203.080.000.000~203.086.255.255 홍콩
203.079.000.000~203.079.255.255 대만
203.078.224.000~203.078.255.255 필리핀
203.078.000.000~203.078.031.255 대만
203.077.224.000~203.077.255.255 인도네시아
203.077.000.000~203.077.127.255 대만
203.076.000.000~203.076.255.255 호주
203.064.000.000~203.075.255.255 대만
203.000.000.000~203.255.255.255 아세아주
203.000.000.000~203.063.255.255 호주
202.208.000.000~202.255.255.255 일본
203.133.192.000~203.133.255.255 파키스탄
203.133.000.000~203.133.063.255 대만
203.132.000.000~203.132.255.255 호주
203.131.224.000~203.131.255.255 홍콩
203.131.000.000~203.131.063.255 호주
203.130.192.000~203.130.255.255 인도네시아
203.130.000.000~203.130.063.255 파키스탄
203.129.224.000~203.129.255.255 인도
203.128.000.000~203.129.063.255 파키스탄
203.116.000.000~203.127.255.255 싱가폴
203.115.000.000~203.115.063.255 스리랑카
203.112.128.000~203.112.159.255 인도
203.112.000.000~203.112.031.255 싱가폴
203.110.128.000~203.111.255.255 호주
203.109.192.000~203.110.031.255 뉴질랜드
203.109.000.000~203.109.031.255 인도네시아
203.108.000.000~203.108.255.255 호주
203.107.000.000~203.107.063.255 대만
203.106.000.000~203.106.063.255 말레이시아
203.105.000.000~203.105.063.255 홍콩
203.100.000.000~203.104.255.255 호주
203.099.255.000~203.099.255.255 서사모아
203.099.000.000~203.099.071.255 뉴질랜드
203.098.224.000~203.098.255.255 페루
203.096.000.000~203.098.063.255 뉴질랜드
203.095.128.000~203.095.255.255 대만
203.095.000.000~203.095.063.255 중국
203.094.224.000~203.094.255.255 인도
203.094.000.000~203.094.063.255 중국
203.092.224.000~203.092.255.255 호주
203.092.000.000~203.092.063.255 중국
203.091.064.000~203.091.255.255 호주
203.091.000.000~203.091.063.255 중국
203.090.224.000~203.090.255.255 홍콩
203.090.000.000~203.090.063.255 중국
203.088.064.000~203.088.255.255 호주
203.087.224.000~203.088.063.255 중국
203.088.064.000~203.088.255.255 호주
203.087.224.000~203.088.063.255 중국
203.087.000.000~203.087.063.255 호주
203.080.000.000~203.086.255.255 홍콩
203.079.000.000~203.079.255.255 대만
203.078.224.000~203.078.255.255 필리핀
203.078.000.000~203.078.031.255 대만
203.077.224.000~203.077.255.255 인도네시아
203.077.000.000~203.077.127.255 대만
203.076.000.000~203.076.255.255 호주
203.064.000.000~203.075.255.255 대만
203.000.000.000~203.255.255.255 아세아주
203.000.000.000~203.063.255.255 호주
202.208.000.000~202.255.255.255 일본
202.020.008.000~202.020.015.255 호주
202.020.000.000~202.020.007.255 뉴질랜드
202.016.000.000~202.019.255.255 일본
202.015.000.000~202.015.255.255 일본
202.014.254.000~202.014.254.255 뉴질랜드
202.014.252.000~202.014.253.255 뉴질랜드
202.014.248.000~202.014.251.255 호주
202.014.240.000~202.014.247.255 호주
202.014.239.000~202.014.239.255 호주
202.014.234.000~202.014.234.255 호주
202.014.232.000~202.014.233.255 호주
202.014.230.000~202.014.231.255 호주
202.014.229.000~202.014.229.255 호주
202.014.228.000~202.014.228.255 뉴질랜드
202.014.224.000~202.014.227.255 뉴질랜드
202.014.223.000~202.014.223.255 호주
202.014.222.000~202.014.222.255 홍콩
202.014.220.000~202.014.221.255 호주
202.014.219.000~202.014.219.255 호주
202.014.218.000~202.014.218.255 뉴질랜드
202.014.216.000~202.014.217.255 뉴질랜드
202.014.208.000~202.014.215.255 호주
202.014.192.000~202.014.207.255 호주
202.014.176.000~202.014.191.255 호주
202.014.172.000~202.014.175.255 호주
202.014.170.000~202.014.171.255 호주
202.014.169.000~202.014.169.255 호주
202.014.168.000~202.014.168.255 뉴질랜드
202.014.167.000~202.014.167.255 뉴질랜드
202.014.166.000~202.014.166.255 호주
202.014.165.000~202.014.165.255 한국
202.014.164.000~202.014.164.255 태국
202.014.162.000~202.014.163.255 태국
202.014.160.000~202.014.161.255 호주
202.014.156.000~202.014.159.255 호주
202.014.155.000~202.014.155.255 호주
202.014.154.000~202.014.154.255 싱가폴
202.014.153.000~202.014.153.255 싱가폴
202.014.152.000~202.014.152.255 호주
202.014.151.000~202.014.151.255 호주
202.014.150.000~202.014.150.255 뉴질랜드
202.014.149.000~202.014.149.255 뉴질랜드
202.014.148.000~202.014.148.255 호주
202.014.144.000~202.014.147.255 호주
202.014.143.000~202.014.143.255 호주
202.014.142.000~202.014.142.255 뉴질랜드
202.014.140.000~202.014.141.255 뉴질랜드
202.014.138.000~202.014.139.255 호주
202.014.137.000~202.014.137.255 호주
202.014.136.000~202.014.136.255 뉴질랜드
202.014.135.000~202.014.135.255 뉴질랜드
202.014.134.000~202.014.134.255 호주
202.014.132.000~202.014.133.255 호주
202.014.128.000~202.014.131.255 호주
202.014.127.000~202.014.127.255 뉴질랜드
202.014.126.000~202.014.126.255 호주
202.014.124.000~202.014.125.255 호주
202.014.120.000~202.014.123.255 호주
202.014.118.000~202.014.119.255 호주
202.014.117.000~202.014.117.255 태국
202.014.116.000~202.014.116.255 호주
202.014.114.000~202.014.115.255 뉴질랜드
202.014.112.000~202.014.113.255 호주
202.014.110.000~202.014.111.255 호주
202.014.108.000~202.014.109.255 뉴질랜드
202.014.106.000~202.014.107.255 뉴질랜드
202.014.104.000~202.014.105.255 호주
202.014.103.000~202.014.103.255 한국
202.014.102.000~202.014.102.255 뉴질랜드
202.014.101.000~202.014.101.255 호주
202.014.100.000~202.014.100.255 뉴질랜드
202.014.096.000~202.014.099.255 뉴잴랜드
202.014.095.000~202.014.095.255 호주
202.014.094.000~202.014.094.255 태국
202.014.092.000~202.014.093.255 태국
202.014.090.000~202.014.091.255 태국
202.014.089.000~202.014.089.255 호주
202.014.084.000~202.014.084.255 뉴질랜드
202.014.082.000~202.014.083.255 뉴질랜드
202.014.081.000~202.014.081.255 호주
202.014.080.000~202.014.080.255 홍콩
202.014.076.000~202.014.079.255 호주
202.014.074.000~202.014.075.255 뉴질랜드
202.014.073.000~202.014.073.255 뉴질랜드
202.014.068.000~202.014.068.255 홍콩
202.014.067.000~202.014.067.255 홍콩
202.014.066.000~202.014.066.255 호주
202.014.064.000~202.014.065.255 호주
202.014.032.000~202.014.063.255 뉴질랜드
202.014.016.000~202.014.031.255 뉴질랜드
202.014.008.000~202.014.015.255 대만
202.014.000.000~202.014.007.255 호주
202.013.254.000~202.013.254.255 일본
202.013.252.000~202.013.253.255 일본
202.013.248.000~202.013.251.255 일본
202.013.240.000~202.013.247.255 일본
202.013.224.000~202.013.239.255 일본
202.013.192.000~202.013.223.255 일본
202.013.128.000~202.013.191.255 일본
202.013.000.000~202.013.127.255 일본
202.012.242.000~202.012.242.255 호주
202.012.240.000~202.012.241.255 호주
202.012.224.000~202.012.239.255 호주
202.012.192.000~202.012.223.255 호주
202.012.128.000~202.012.191.255 호주
202.012.126.000~202.012.127.255 호주
202.012.125.000~202.012.125.255 호주
202.012.124.000~202.012.124.255 뉴질랜드
202.012.122.000~202.012.123.255 뉴질랜드
202.012.120.000~202.012.121.255 호주
202.012.119.000~202.012.119.255 호주
202.012.116.000~202.012.116.255 태국
202.012.112.000~202.012.115.255 호주
202.012.110.000~202.012.111.255 호주
202.012.109.000~202.012.109.255 호주
202.012.108.000~202.012.108.255 뉴질랜드
202.012.106.000~202.012.107.255 호주
202.012.104.000~202.012.105.255 뉴질랜드
202.012.102.000~202.012.103.255 뉴질랜드
202.012.101.000~202.012.101.255 뉴질랜드
202.012.100.000~202.012.100.255 호주
202.012.098.000~202.012.099.255 호주
202.012.097.000~202.012.097.255 태국
202.012.096.000~202.012.096.255 뉴질랜드
202.012.094.000~202.012.095.255 싱가폴
202.012.092.000~202.012.093.255 호주
202.012.091.000~202.012.091.255 뉴질랜드
202.012.090.000~202.012.090.255 호주
202.012.088.000~202.012.089.255 호주
202.012.086.000~202.012.087.255 호주
202.012.084.000~202.012.085.255 뉴질랜드
202.012.080.000~202.012.083.255 뉴질랜드
202.012.076.000~202.012.079.255 뉴질랜드
202.012.075.000~202.012.075.255 호주
202.012.074.000~202.012.074.255 태국
202.012.073.000~202.012.073.255 태국
202.012.072.000~202.012.072.255 호주
202.012.071.000~202.012.071.255 호주
202.012.070.000~202.012.070.255 뉴질랜드
202.012.068.000~202.012.069.255 호주
202.012.064.000~202.012.067.255 호주
202.012.032.000~202.012.063.255 호주
202.012.028.000~202.012.031.255 APNIC
202.012.027.000~202.012.027.255 APNIC
202.012.026.000~202.012.026.255 문라이달루살란
202.012.024.000~202.012.025.255 호주
202.012.022.000~202.012.023.255 호주
202.012.020.000~202.012.021.255 APNIC
202.012.019.000~202.012.019.255 APNIC
202.012.018.000~202.012.018.255 필리핀
202.012.017.000~202.012.017.255 필리핀
202.012.008.000~202.012.015.255 일본
202.012.004.000~202.012.007.255 홍콩
202.012.003.000~202.012.003.255 뉴질랜드
202.012.002.000~202.012.002.255 싱가폴
202.012.001.000~202.012.001.255 호주
202.012.000.000~202.012.000.255 뉴질랜드
202.011.000.000~202.011.255.255 일본
202.010.000.000~202.010.255.255 호주
202.009.224.000~202.009.255.255 호주
202.009.128.000~202.009.159.255 인도
202.009.064.000~202.009.095.255 말레이시아
202.009.000.000~202.009.015.255 호주
202.008.224.000~202.008.255.255 필리핀
202.008.128.000~202.008.159.255 APNIC
202.008.096.000~202.008.127.255 호주
202.008.094.000~202.008.095.255 싱가폴
202.008.072.000~202.008.075.255 태국
202.008.064.000~202.008.071.255 태국
202.008.032.000~202.008.039.255 호주
202.008.016.000~202.008.031.255 호주
202.008.012.000~202.008.012.255 뉴질랜드
202.008.008.000~202.008.011.255 뉴질랜드
202.008.004.000~202.008.005.255 싱가폴
202.008.000.000~202.008.003.255 싱가폴
202.007.224.000~202.007.255.255 호주
202.007.128.000~202.007.159.255 홍콩
202.007.032.000~202.007.063.255 뉴질랜드
202.007.008.000~202.007.015.255 호주
202.007.004.000~202.007.007.255 뉴질랜드
202.007.000.000~202.007.003.255 APNIC
202.006.128.000~202.006.255.255 APNIC
202.006.112.000~202.006.115.255 호주
202.006.111.000~202.006.111.255 태국
202.006.110.000~202.006.110.255 뉴질랜드
202.006.109.000~202.006.109.255 뉴질랜드
202.006.108.000~202.006.108.255 호주
202.006.107.000~202.006.107.255 태국
202.006.106.000~202.006.106.255 호주
202.006.103.000~202.006.103.255 일본
202.006.102.000~202.006.102.255 싱가폴
202.006.100.000~202.006.101.255 태국
202.006.098.000~202.006.098.255 일본
202.006.095.000~202.006.095.255 한국
202.006.093.000~202.006.093.255 싱가폴
202.006.091.000~202.006.092.255 호주
202.006.090.000~202.006.090.255 태국
202.006.088.000~202.006.089.255 APNIC
202.006.084.000~202.006.087.255 뉴질랜드
202.006.008.000~202.006.083.255 호주
202.006.005.000~202.006.007.255 뉴질랜드
202.006.003.000~202.006.004.255 호주
202.005.224.000~202.005.255.255 대만
202.005.128.000~202.005.159.255 파키스탄
202.005.096.000~202.005.127.255 호주
202.005.032.000~202.005.063.255 니까라과
202.005.000.000~202.005.031.255 호주
202.004.159.000~202.004.223.255 홍콩
202.004.096.000~202.004.127.255 니까라과
202.004.032.000~202.004.063.255 서사모아
202.004.016.000~202.004.024.255 뉴질랜드
202.004.000.000~202.004.015.255 필리핀
202.003.128.000~202.003.255.255 발서블리니시아
202.003.096.000~202.003.127.255 인도네시아
202.003.016.000~202.003.031.255 뉴질랜드
202.003.000.000~202.003.015.255 호주
202.002.128.000~202.002.255.255 APNIC
202.002.064.000~202.002.095.255 홍콩
202.002.052.000~202.002.055.255 대만
202.002.032.000~202.002.051.255 홍콩
202.002.016.000~202.002.031.255 호주
202.002.008.000~202.002.015.255 뉴질랜드
202.002.004.000~202.002.007.255 뉴질랜드
202.002.000.000~202.002.003.255 호주
202.001.240.000~202.001.255.255 바부신기네아(?)
202.001.224.000~202.001.231.255 호주
202.001.192.000~202.001.223.255 마얼태브(?)
202.001.160.000~202.001.191.255 솔로몬군도(?)
202.001.064.000~202.001.159.255 싱가폴
202.001.032.000~202.001.063.255 바부신기네아(?)
202.001.016.000~202.001.031.255 호주
202.001.008.000~202.001.015.255 뉴질랜드
202.001.006.000~202.001.007.255 홍콩
202.001.000.000~202.001.004.255 호주
202.000.192.000~202.000.255.255 미국
202.000.188.000~202.000.191.255 프랑스
202.000.180.000~202.000.183.255 홍콩
202.000.160.000~202.000.179.255 홍콩
202.000.156.000~202.000.159.255 뉴갈레도니아(?)
202.000.154.000~202.000.154.255 호주
202.000.153.000~202.000.153.255 뉴질랜드
202.000.152.000~202.000.152.255 싱가폴
202.000.151.000~202.000.151.255 뉴질랜드
202.000.149.000~202.000.150.255 싱가폴
202.000.148.000~202.000.148.255 호주North Ryde
202.000.128.000~202.000.147.255 홍콩
202.000.127.000~202.000.127.255 싱가폴
202.000.124.000~202.000.125.255 뉴질랜드
202.000.122.000~202.000.123.255 홍콩
202.000.121.000~202.000.121.255 뉴질랜드
202.000.117.000~202.000.120.255 태국
202.000.116.000~202.000.116.255 인도네시아
202.000.113.000~202.000.115.255 호주
202.000.112.000~202.000.112.255 홍콩
202.000.111.000~202.000.111.255 태국
202.000.110.000~202.000.110.255 중국계획설계중심(CPDC)
202.000.105.000~202.000.109.255 호주
202.000.104.000~202.000.104.255 홍콩
202.000.103.000~202.000.103.255 인도네시아
202.000.101.000~202.000.102.255 호주
202.000.100.000~202.000.100.255 홍콩
202.000.098.000~202.000.099.255 호주
202.000.097.000~202.000.097.255 뉴질랜드
202.000.095.000~202.000.096.255 호주
202.000.094.000~202.000.094.255 말레이시아
202.000.093.000~202.000.093.255 일본
202.000.090.000~202.000.092.255 호주
202.000.088.000~202.000.089.255 싱가폴
202.000.085.000~202.000.087.255 호주
202.000.084.000~202.000.084.255 뉴질랜드
202.000.083.000~202.000.083.255 호주East Maitland
202.000.082.000~202.000.083.255 호주
202.000.081.000~202.000.081.255 인도네시아
202.000.080.000~202.000.080.255 바부신기네아(?)
202.000.079.000~202.000.079.255 태국
202.000.077.000~202.000.078.255 홍콩
202.000.076.000~202.000.076.255 일본
202.000.074.000~202.000.075.255 호주
202.000.072.000~202.000.073.255 일본
202.000.071.000~202.000.071.255 싱가폴
202.000.067.000~202.000.070.255 호주
202.000.065.000~202.000.066.255 일본
202.000.064.000~202.000.064.255 호주
202.000.032.000~202.000.063.255 뉴질랜드
202.000.016.000~202.000.031.255 필리핀
202.000.011.000~202.000.015.255 호주
202.000.010.000~202.000.010.255 뉴질랜드
202.000.000.000~203.255.255.255 아세아주
202.000.000.000~202.000.009.255 호주
201.000.000.000~201.255.255.000 미국중부/남부(IANA)
200.000.000.000~200.255.255.000 미국중부/남부
199.107.119.000~199.107.119.255 대만디스니서비스회사
199.000.000.000~199.255.255.000 미국/카나다
198.112.169.000~198.112.169.255 홍콩
198.000.000.000~198.255.255.000 미국
197.000.000.000~197.255.255.000 미국중부/남부(IANA)
196.000.000.000~196.255.255.000 남아프리카/갈리버해
195.242.064.000~195.242.079.255 프랑스파리
195.163.072.000~195.163.079.255 네델란드
195.153.000.000~195.153.255.255 영국
195.146.128.000~195.146.143.255 슬로벤스코전신국
195.112.176.000~195.112.176.003 대만펠리프회사
195.082.192.000~195.082.223.255 단마르크
194.117.103.132~194.117.103.132 대만Scino Pharm
194.117.103.087~194.117.103.087 대만펠리프회사
194.117.103.025~194.117.103.025 대만Semiconductor Manufacturing
194.117.103.017~194.117.103.017 대만Hoechst회사
194.117.103.011~194.117.103.011 대만펠리프회사
193.194.160.000~193.194.191.255 기네
193.193.199.000~193.193.199.255 우크란Uzhgorod Trans Com Ltd.
193.193.193.000~193.193.199.255 우크란지프
193.166.000.000~193.166.255.255 핀란드
193.000.000.000~195.255.255.000 유럽
192.245.208.000~192.245.208.255 홍콩
192.207.091.000~192.207.091.255 홍콩
192.203.232.000~192.203.232.255 홍콩
192.203.041.000~192.203.041.255 싱가폴
192.188.175.000~192.188.175.255 인도네시아Oracle Systems Indonesia
192.188.174.000~192.188.174.255 Oracle Systems Philippines
192.188.173.000~192.188.173.255 Oracle Systems Puerto Rico
192.188.172.000~192.188.172.255 태국Oracle Systems Thailand
192.188.171.000~192.188.171.255 대만Oracle Systems Taiwan
192.188.170.000~192.188.170.255 중국Oracle China,Inc.
171.208.000.000~171.220.255.255 미국DAHA-AOL사용자
169.208.000.000~169.223.255.255 아세아주
168.122.000.000~168.122.255.255 미국포스턴대학
167.216.000.000~167.216.255.255 홍콩
165.021.000.000~165.021.255.255 싱가폴
162.042.000.000~162.042.255.255 미국아리조나주
161.207.000.000~161.207.255.255 중국석유회사
161.142.048.000~161.142.048.255 말레시아Kuala Lumpur
161.142.000.000~161.142.255.255 말레시아
161.064.000.000~161.064.255.255 홍콩
161.053.000.000~161.053.255.255 유고슬라비아그루지아사그레쁘전산대학
159.226.001.000~159.226.003.255 중국CNNIC,중국인터넷정보쎈터
159.226.000.000~159.226.255.255 중국과학원
158.182.000.000~158.182.255.255 홍콩
158.132.000.000~158.132.255.255 홍콩
155.069.000.000~155.069.255.255 싱가폴NANYANG회사
154.005.000.000~154.005.255.255 카나다
152.000.000.000~152.255.255.255 미국
149.099.133.000~149.099.133.255 카나다Seneca College대학
147.008.000.000~147.008.255.255 홍콩
144.214.000.000~144.214.255.255 홍콩
144.092.000.000~144.092.255.255 미국위스콘신주립대학
143.089.000.000~143.089.255.255 홍콩
140.109.000.000~140.138.255.255 대만
140.096.000.000~140.096.255.255 대만
140.092.000.000~140.092.255.255 대만
139.175.000.000~139.175.255.255 대만
139.165.000.000~139.165.255.255 벨기에
138.077.000.000~138.077.255.255 호주중켄도주립대학
137.189.000.000~137.189.255.255 홍콩
137.132.000.000~137.132.255.255 싱가폴
134.208.000.000~134.208.255.255 대만
133.223.000.000~139.223.255.255 대만
132.246.027.000~132.246.027.255 북경교육망
131.246.000.000~131.246.255.255 독일캑서스로등대학
131.230.000.000~131.230.255.255 미국일렐이주남부대학
131.107.003.000~131.107.003.255 Microsoft일본회사
131.107.000.000~131.107.255.255 Microsoft회사
130.039.000.000~130.039.255.255 미국루이스안나주립대학
129.070.000.000~129.070.255.255 독일바등-부텡보주대학
129.069.000.000~129.069.255.255 독일스투가테대학
064.000.000.000~126.255.255.255 보류주소
063.000.000.000~063.255.255.255 미국NIC등록기구
062.000.000.000~062.255.255.255 유럽NIC등록기구
061.008.000.000~061.008.031.255 호주
061.000.000.000~061.255.255.255 아세아주/태평양NIC인터넷관리센터
058.000.000.000~060.255.255.255 보류주소
057.000.000.000~057.255.255.255 프랑스국제항공통신협회
056.000.000.000~056.255.255.255 미국북칼레로나(미국우체국)
055.000.000.000~055.255.255.255 미국포기니아(미국육군부대)
054.000.000.000~054.255.255.255 미국뉴젤시주(Merck公司)
053.000.000.000~053.255.255.255 독일벤치자동차
052.000.000.000~052.255.255.255 미국데라워주dupont公司
051.000.000.000~051.255.255.255 영국사회보험안전부
049.000.000.000~050.255.255.255 미국알렉상나주JITCNET
048.000.000.000~048.255.255.255 미국뉴욕(Prudential Securities Inc)
047.000.000.000~047.255.255.255 카나다Bell실험실
024.192.000.000~024.195.255.255 아세아주
010.199.000.000~010.253.255.255 홍콩169사용자

출처: http://www.jaehun.org/entry/%EC%A0%84-%EC%84%B8%EA%B3%84-IP%EB%8C%80%EC%97%AD-%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%8A%B8
Tag :

name    password    homepage
 hidden


BLOG main image
jskwak[@]gmail.com 또는 ♬♬♬ jskwak[@]trickman.net, ▷◁▷◁ http://about.me/jskwak
 Notice
반/갑/습/니/다
곽/자/섭 입니다...
 Category
분류 전체보기 (151)
전송기술 (53)
이더넷 (3)
시스코자격증 (7)
임베디드 (4)
책읽기 (8)
주절주절 (70)
MAC OS X Life (1)
 TAGS
OTN SONET 절체 FRT 대립해소도 OSX UPSR BLSR CCNA 구글 ip ITU-T toc CRT CDP CISCO 1588 Telecom Profile CCNP 메모 모공 구름 SDH Linux 아이팟 T-SDN 코드검색
 Calendar
«   2020/10   »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 Recent Entries
Power Mockup 사용기#1
Laying the Foundations for Phase Timing
Greenfield, Brownfield ?
Ubuntu에서 LG-NAS 하드디스크 마운트시키기
Smallcells용 Grandmaster IGM 1100i 소개
Introduction to SDN
2015년 새해인사
우분투에서 uboot용 mkimage 설치하기
세계 최고의 인재들은 왜 기본에 집중할까
What is Jitter ? (by youtube)
 Recent Comments
좋은 정보 감사합니⋯
zammanza - 2015
해결해주셔서 감사⋯
애누 - 2014
2번 뜻이 있을거라⋯
심량 - 2014
 Archive
2017/02
2016/11
2016/04
2016/02
2015/05
 Link Site
[01] 지원,지민 놀이터
 Visitor Statistics
Total : 898,930
Today : 0
Yesterday : 12
rss